Kamu İdaresi Türü Özel İdareler
Yılı 2016  
Dairesi 1  
Dosya No 43566  
Tutanak No 45814  
Tutanak Tarihi 6.3.2019  
Kararın Konusu Harcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar İlgili Daire Kararı için tıklayınKonu: Seminere katılmak üzere görevlendirilen İl Özel İdaresi personeli için Seminer gideri dışında, 6245 sayılı Kanun uyarınca ayrıca harcırah ödenmesi gerekirken, her şey dahil(eğitim de dahil) fatura bedelinin ödenmesi.

3) 36 sayılı İlamın 6’ncı maddesinde, ... Resort Hotelde 29.05.2016 – 03.06.2016 tarihleri arasında düzenlenen seminere katılmak üzere görevlendirilen ... İl Özel İdaresi personeli için Seminer gideri dışında, 6245 sayılı Kanun uyarınca ayrıca harcırah ödenmesi gerekirken, ... Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezince düzenlenen her şey dahil(eğitim de dahil) fatura bedelinin ödenmesi sonucu oluşan kamu zararı toplam ..y. TL’nin tazminine hükmolunmuştur.

İlamda Harcama Yetkilisi olarak sorumlu lekçesinde özetle,

Daha önceki savunmalarını da tekrarlayarak, ilgililere 6245 sayılı Kanunun 37’nci maddesi uyarınca yevmiye verildiğini, semineri düzenleyen kuruluştan ise hizmet satın alınarak eğitim bedeli ödendiğini, her iki ödemenin de mevzuata uygu olduğunu,

Eğitim bedelini bildiren 28.03.2016 tarih ve 72180796/64 sayılı yazının İlamda da belirtildiği gibi seminerin yapıldığı otelin değil ... Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinin yazısı olduğunu, ödemenin bu kuruluşa fatura karşılığı yapıldığını,

Dolayısıyla fazla ve yersiz bir ödeme bulunmadığını, bu ödemenin 6245 sayılı Kanun ve harcırah ile herhangi bir ilgisi bulunmadığını,

Semineri düzenleyen kuruluş yeme ve konaklama hizmeti dahil bir düzenleme yapıyorsa bu hizmetin alınmasını engelleyen hiçbir hüküm bulunmadığını

ifade ederek, ... İl Özel İdaresi 2016 yılı hesabının Sayıştay 1 inci Dairesinde yargılanması sonucu çıkarılan 30.01.2018 tarih ve 36 numaralı İlamın 6. maddesinde yer alan tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmiştir.

Başsavcılık mütalaasında;

“…

... İl Özel İdaresi 2016 yılı denetimine ait rapordan anlaşılacağı üzere, ... Ekonomi ve Teknoloji üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen eğitim seminerine katılanlar için sadece eğitim bedeli ve katılımcılara da harcırah ödenmesi gerekirken, konaklama ve yemek bedellerinin de organizasyon bedeli kapsamında karşılandığı görülmüştür.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 14 üncü maddesinde “bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere” muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verileceği ve hamal, bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masraflarının da ayrıca tediye olunacağı ifade edilmiştir.

Harcırah Kanununun 34 üncü maddesinde “Yurtdışında verilecek gündeliklerin miktarı” 29 uncu maddesinde de “ Yurtdışında yol masrafı ” ayrıntılı olarak düzenlenmiş, aynı Kanunun “Yurtiçi ve yurtdışında kurslara katılanlara verilecek gündelik” başlıklı 37 nci maddesinde de “Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir” denilmiştir.

Her ne kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda 2 nci maddesinde kapsama dahil olan “idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür” denilmiş ve 4 üncü maddede “Hizmet” tanımı içerisinde “meslekî eğitim” e yer verilmiş ise de, bu ifadeden sadece eğitim hizmetinin ihale kanunu çerçevesinde alınması mümkün görülmektedir.

Eğitim hizmetleri yanında konaklama ve iaşe gibi esasen Harcırah Kanunun unsurları içinde yer alan ve bu Kanun hükümlerine göre karşılanması gereken ihtiyaçların da eğitim hizmetlerine eklemlenmesi suretiyle bir anlamda Harcırah Kanununun işlevsiz hale getirilmesi mümkün değildir.

Bu hükümlere göre, kamu görevlilerinin katıldığı eğitim hizmetlerinin Kamu ihale Kanununa göre, bu katılım sırasındaki iaşe ve ibate giderlerinin de Harcırah Kanununa göre karşılanması gerekmektedir.

Bu haliyle, kanunen karşılanması gereken kısımlarla ilgili gerekli ayrıştırma yapılmadan konaklama ve yemek bedeli karşılandığı gerekçesiyle, Harcırah Kanununa göre yapılabilecek ödemelerin dışında kalan ödemelerin tamamına, kamu zararı denmesinin uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.

Bu nedenlerle, 2016 yılı ... İl Özel İdaresi hesabının Sayıştay 1. Dairesi tarafından yargılanması sonucunda çıkarılan 30.01.2018 tarih ve 36 sayılı ilamın 6. maddesi ile verilen tazmin hükmünün bozularak yeniden karara bağlamak üzere dairesine gönderilmesine karar verilmesinin uygun olacağı mütalâa edilmektedir.” denilmiştir.

Duruşma talebinde bulunan …. ile Sayıştay Savcısının sözlü açıklamalarının dinlenmesinden ve dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ.

6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun "Harcırahın Unsurları" başlıklı 5.maddesinde;

"Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu Kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olur.” hükmü yer almıştır.

Aynı Kanunun "Muvakkat Vazife Harcırahı (Yol Masrafı ve Yevmiye)" başlıklı 14.maddesinde ise;

"Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal bagaj ve ikametgâh veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:

1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere; (...) " denilmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre harcırah; memuriyet mahallinden başka bir yere giden memurlara katlanmış oldukları giderler karşılığı ödenmesi gereken paradır. Bu Kanuna göre harcırah deyimi, ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını ifade eder. Yol masrafı, yolculukta kullanılacak nakil vasıtası ücretidir. Yevmiye ise; bu yasaya göre yolluk verilmesini gerektiren yolculuk ve oturmalar dolayısı ile ilgililere iaşe (yeme içme) ve ibate (konaklama) giderlerin karşılığı olarak, miktarı yurtiçi için ilgili yıl Bütçe Kanunu ve yurtdışı için Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen gündeliği ifade eder.

Rapor dosyası ve eki belgelerin incelenmesinde; 29.05.2016 - 03.06.2016 tarihleri arasında ….’da bulunan ….. Hotelde ... Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezince tertip edilen; 4735 sayılı Kanuna Tabi Yapım İşleri Mal ve Hizmet Alımları Sözleşme Uygulamaları konularında bilgilendirme seminerine katılmaları için, Müdür …..’in; 14.04.2016 tarih, ... sayılı, Şef ….., Şef …. ile Tekniker ….. 18.04.2016 tarih, 648 sayılı ve Mühendis ….’nun 26.05.2016 tarih, 851 sayılı Genel Sekreterlik Makamı Olur’ları ile görevlendirildikleri anlaşılmaktadır.

... ….. Araştırma ve Uygulama Merkezinin 28.03.2016 tarihli ve 72180796/64 sayılı yazısının ekinde “Eğitim bedeli” başlığı altında;

“İki kişilik odada 5 gece konaklama durumunda ödenecek kişi başı bedel KDV dahil ….. TL,

Tek kişi 5 gece konaklama durumunda ödenecek kişi başı bedel KDV dahil ….. TL’dir.

Aynı kurumdan 4 veya daha fazla kişinin katılımı durumunda kişi başı …. TL indirim yapılmaktadır.

Yukarıdaki bedeller eğitim hizmetinin yanı sıra ... Resort hotelde 5 gece (6 gün) her şey dahil konaklamayı da içermektedir.

(…)” açıklamalarına yer verilmişse de söz konusu açıklamaların sadece eğitim bedeline ilişkin değil konaklama bedeline de ilişkin olduğu,

Katılımcıların, her şey dâhil tam pansiyon ve açık büfe sistemiyle ağırlandığı konaklama bedelini de içerecek şekilde ... ….., Araştırma ve Uygulama Merkezine seminer için Müdür … için … TL ile diğer personel için kişi başı … TL’den olmak üzere toplam … TL ödeme yapıldığı görülmektedir.

Söz konusu seminerlere ait tüm giderler (konaklama, kahvaltı, öğle-akşam yemekleri) ilgili organizatör kuruma ödendiğinden yukarıda bahsedilen mevzuat hükümlerine göre katılımcılara seminer süresince ayrıca gündelik verilmesi mümkün değildir.

Personelin katıldığı eğitim seminerlerine katılım bedeli olarak özel idare bütçesinden semineri düzenleyen organizatör firmaya yapılan ödemeler ile bu seminerlere katılan personele yolda geçen günler için yevmiye ve yol gideri ödemelerinde ise mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Ancak yolda geçen günler dışındaki ikamet yevmiyesi hizmet satın alma suretiyle özel idare bütçesinden karşılandığından bu seminerlere katılım için görevlendirilen personele ikamet edilen günler için ayrıca yevmiye ödenmesi mükerrerliğe yol açacağından mevzuata uygun bulunmamaktadır.

Bu durumda; 36 sayılı ilamın 6’ncı maddesi ile tazmin hükmolunan …. TL’den mevzuata uygun olan … TL’nin düşülerek geriye kalan …. TL kamu zararından;

…. TL’ nin harcama yetkilisi (Genel Sekreter) … ile gerçekleştirme sorumlusu (….’nun,

…. TL’nin harcama yetkilisi (Genel Sekreter) …. ile gerçekleştirme sorumlusu (Yazı işleri Müdürü) ….ün,

… TL nin harcama yetkilisi (Genel Sekreter) …. ile gerçekleştirme sorumlusu …..’ın, uhdelerinde bırakılmak üzere DÜZELTİLMEK SURETİYLE TASDİKİNE, Oy çokluğuyla(2. Daire Başkanı …., Üyeler …., …. ile ….’ın aşağıda belirtilen azınlık oylarına karşı),Karşı Oy Gerekçesi

2. Daire Başkanı … ile Üye …. nun karşı oy gerekçesi:

“... Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen eğitim seminerine katılanlar için sadece eğitim bedeli ve katılımcılara da harcırah ödenmesi gerekirken, konaklama ve yemek bedellerinin de organizasyon bedeli kapsamında karşılandığı görülmüştür.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 14 üncü maddesinde “bir vazifenin ifası maksadiyle muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere” muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verileceği ve hamal, bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masraflarının da ayrıca tediye olunacağı ifade edilmiştir.

Harcırah Kanununun 34 üncü maddesinde “Yurtdışında verilecek gündeliklerin miktarı”, 29 uncu maddesinde de “Yurtdışında yol masrafı” ayrıntılı olarak düzenlenmiş, aynı Kanunun “‘Yurtiçi ve yurtdışında kurslara katılanlara verilecek gündelik” başlıklı 37 nci maddesinde de “Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir” denilmiştir.

Her ne kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda 2 nci maddesinde kapsama dahil olan “idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür” denilmiş ve 4 üncü maddede ‘Hizmet’ tanımı içerisinde ‘meslekî eğitim’e yer verilmiş ise de, bu ifadeden hareketle sadece eğitim hizmetinin ihale kanunu çerçevesinde alınması mümkün görülmektedir. Eğitim hizmetleri yanında konaklama ve iaşe gibi esasen Harcırah Kanunun unsurları içinde yer alan ve bu Kanun hükümlerine göre karşılanması gereken ihtiyaçların da eğitim hizmetlerine eklemlenmesi suretiyle bir anlamda Harcırah Kanununun işlevsiz hale getirilmesi mümkün değildir. Aksi takdirde her hangi bir görevin ifası için memuriyet mahalli dışına gönderilen bir memurla, aynı yerdeki bir seminer programına giden diğer memur arasında iaşe ve ibate açısından olağan üstü bir fark doğar. Bunu göz önünde bulunduran yasa koyucu, iaşe ve ibate masrafları açısından kamu görevlileri arasında farklı bir uygulamaya gidilmemesi açısından ortak bir düzenlemeye giderek ‘Harcırah Kanununu’ çıkarmıştır. Daha sonra çıkartılan 4734 sayılı Kanunda da harcırah Kanunu çerçevesinde karşılanan ihtiyaçların da bu kanuna göre karşılanabileceğine, ya da ‘Harcırah Kanununun’ yürürlükten kaldırıldığına dair bir hükme yer vermemiştir. Bu nedenle kamu görevlilerinin katıldığı eğitim hizmetleri Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre, bu katılım sırasındaki iaşe ve ibate giderleri de Harcırah Kanununa göre karşılanmalıdır.

Hizmeti satın alan özel idarenin, salt eğitim bedelini öğrenmesi ve bu bedel ile Harcırah Kanunu çerçevesinde hak edilen bedeli ödemesi gerekirdi. Ancak belgelerde hizmet sunucusunun bu tür bir ayrıma gitmediği, özel idarenin de böyle bir talepte bulunmadan kurum tarafından bildirilen bedeli ödediği, denetim sırasında da bu tür bir ayrıştırmaya gidilmediği görülmektedir.

Yargısal bir hüküm verebilmek açısından ortada “Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması”, “hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması” veya “hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması” gerekir. Bu nedenle şayet Harcırah Kanununda öngörülenden daha fazla bir ödeme varsa bu miktarın belirlenmiş olması, alınan seminer hizmetinin 4734 sayılı Kanuna aykırı veya rayiç bedelinden yüksek alındığının ortaya konulması gerekir.

Bu haliyle, kanunen karşılanması gereken kısımlarla ilgili gerekli ayrıştırma yapılmadan konaklama ve yemek bedeli karşılandığı gerekçesiyle yapılan harcırah ödemesinin tamamına kamu zararı demek uygun olmaz. Konunun bu çerçevede tekrar incelenmesi için hükmün BOZULARAK, Dairesine gönderilmesine karar verilmesi gerekir.Üye …. ‘ın karşı oy gerekçesi:

“İdarenin, kendi imkânlarıyla temin edemediği mesleki eğitim hizmetlerini, hizmet alımı yoluyla sağlaması imkanı bulunmakla beraber, eğitime katılan personele ilişkin barınma, yiyecek ve ulaşım hizmetlerinin ise 6245 sayılı Kanun hükümlerine göre geçici görev yolluğu ödemek suretiyle karşılaması gerekmektedir.

... İl Özel İdaresi personeli için Seminer gideri dışında, 6245 sayılı Kanun uyarınca ayrıca harcırah ödenmesi gerekirken, ... Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezince düzenlenen her şey dahil(eğitim de dahil) fatura bedelinin ödenmesi sonucu kamu zararına neden olunmaktadır.

Sorumlular tarafından semineri düzenleyen kuruluştan ise hizmet satın alınarak eğitim bedeli ödendiği ileri sürülmekte ise de; eğitim bedeli olarak ödenen tutarı belgelemek suretiyle, Dairesine yargılamanın iadesi talebi ile başvurulması gerekmektedir.

Bu nedenlerle, mevzuata uygun olarak verilen hükmün TASDİKİNE karar verilmesi gerekir.”

Üye ….’ ın karşı oy gerekçesi:

“ A)6245 sayılı Harcırah Kanununun 14 üncü maddesinde “bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere ”muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafları ile yevmiye verileceği ve hamal ,bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masraflarının da ayrıca tediye olunacağı ifade edilmiştir.

Harcırah Kanununun 34 üncü maddesinde “Yurtdışında verilecek gündeliklerin miktarı”, 29 uncu maddesinde de “Yurtdışında yol masrafı “ayrıntılı olarak düzenlenmiş, aynı Kanunun “yurt içi ve yurtdışında kurslara katılanlara verilecek gündelik “ başlıklı 37 nci maddesinde de “Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir” denilmiştir.

Her ne kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda 2 nci maddesinde kapsama dahil olan “idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür” denilmiş ve 4üncü maddede “Hizmet” tanımı içerisinde “mesleki eğitim “e yer verilmiş ise de, bu ifadeden sadece eğitim hizmetinin ihale kanunu çerçevesinde alınması mümkün görülmektedir.

Eğitim hizmetleri yanında konaklama ve iaşe gibi esasen Harcırah Kanununun unsurları içinde yer alan ve bu Kanun hükümlerini göre karşılanması gereken ihtiyaçların da eğitim hizmetlerine eklenmesi suretiyle bir anlamda Harcırah Kanununun işlevsiz hale getirilmesi mümkün değildir.

Bu hükümlere göre, kamu görevlilerinin katıldığı eğitim ve hizmetlerinin Kamu ihale Kanununa göre, bu katılım sırasındaki iaşe ve ibate giderlerinin de Harcırah Kanununa göre karşılanması gerekmektedir.

Bu açıklamalara göre, ilam hükmü konunun esası açısından mevzuata uygun olmakla birlikte kamu zararı tutarı yanlış hesaplanmıştır.

Şöyle ki, Daire ilamında kamu zararı tutarı, ahizler için eğitim gideri adı altında yapılan ödemelerden, ahizlerin alabilecekleri harcırah tutarlarının düşülmesi sureti ile bulunan toplam ... TL olarak hesaplanmış ve bu tutar için tazmin hükmü verilmiştir. Ancak rapor eki belgelerin incelenmesi sonucunda, ahizlere bahsedilen geçici görev için ayrıca harcırah ödemesi yapıldığı görülmektedir. Ahizlere 5 ayrı ödeme emri belgesi ile yapılan harcırah ödemesi tutarı toplamı ... TL dir. İlamda bu ödemeler dikkate alınmadan yapılan kamu zararı hesaplanması sonucu bu miktar kadar kamu zararı eksik hesaplanmış olmaktadır. Başka bir deyişle, yapılan harcırah ödemelerinin kamu zararı hesabında dikkate alınmaması sonucu, ahizlere mükerrer harcırah hesaplanarak ödenmesi sonucunu doğurmuştur.

Sonuç olarak (... TL + ... TL =) ... TL için tazmin hükmü verilmesi gerekirken ... TL için tazmin hükmü verilmiş olması nedeniyle daire kararının bozulması gerekir.

Bir diğer husus, sorgu aşamasında savunma istenilen konu ile dairenin tazmin hükmü verdiği konu esas ve miktar açısından farklıdır. Bu açıdan ilam hükmü doğrultusunda yeniden sorgu yazılması ve savunmaların alınması gerekmektedir. Bu açıdan da hükmün bozulması gerekir.

Ayrıca daire ilamında eğitim gideri adı altında yapılan ödemenin muhtevasında yer alan eğitim giderine ilişkin tutarın tespit edilmediği / edilemediği anlaşılmaktadır. Söz konusu ödemeler içinde eğitime ilişkin bedelin tespit edilerek kamu zararı tutarından düşülmesi gerekir.

Bu gerekçelerle hükmün BOZULARAK dairesini gönderilmesi gerekir.

B) Temyiz Kurulunca bu dosya için verilmiş olan düzelterek tasdik kararı hukuka uygun bir karar değildir. Çünkü;

Daire ilamında esas olarak, memuriyet mahalli dışında geçici görevle görevlendirilen memurlara, bu görev nedeniyle ihtiyaç duydukları konaklama ve yemek hizmetine ilişkin giderlerin 6245 Sayılı kanuna göre harcırah vermek suretiyle karşılanacağı, bu ihtiyaçların 4734 sayılı kanuna göre sağlanan Eğitim hizmetine dahil edilmek sureti ile karşılanamayacağı, bu nedenle seminer bedeli olarak (her şey dahil )fatura bedelinin ödenemeyeceğine karar verilmiş, kamu zararı da bu ödemeler üzerinden hesaplanmıştır. Yani daire ilamına göre, harcırah ödemeleri mevzuata uygun bulunurken, eğitim bedeli olarak ödenen tutarlar kamu zararı olarak kabul edilmiştir.

Oysaki Temyiz Kurulunun düzelterek tasdik kararında, daire ilamının aksine konaklama ve yemek bedellerini de içeren seminer gideri mevzuata uygun bulunurken harcırah ödemelerinin bir kısmı kamu zararı olarak nitelendirilmiş ve bu doğrultuda düzeltme işlemi yapılarak da DÜZELTEREK TASDİK Kararı verilmiştir. Yani daire ilamının tazmin hükmünün esasına ilişkin gerekçeleri ve kamu zararı hesabı ile Temyiz Kurulunun Düzelterek Tasdik kararının esasına ilişkin gerekçeleri ve kamu zararı hesabı birbirinden farklıdır.

Temyiz Kurulu’ nun bu şekilde karar vermesi sonucunda; aslında dairece verilen tazmin hükmü, hükmün esası ve kamu zararı tutarı yönünden kaldırılmış olmaktadır. Oysaki 6085 sayılı Kanunun 55’ inci maddesine göre Kaldırma kararı verilmesi için Kurul Üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu gerekmektedir. Temyiz Kurulu kararında bu çoğunluk sağlanmadan karar verilmiştir.

Temyiz Kurulu bu şekilde dolaylı olarak kaldırma kararı vermekle kalmamış, Dairenin yerine geçerek yeni bir hüküm tesis ederek yetkisini aşmıştır.”Karar verildiği 06.03.2019 tarih ve 45814 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.