Kamu İdaresi Türü Özel İdareler
Yılı 2016  
Dairesi 1  
Dosya No 43601  
Tutanak No 45817  
Tutanak Tarihi 6.3.2019  
Kararın Konusu Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar İlgili Daire Kararı için tıklayınKonu: Spor kulübüne ve derneğe nakdi yardım yapılması.

36 sayılı İlamın 1’inci maddesinde, ... İl Özel İdaresince 2016 yılında ...spora …TL, ... ... Eğitim ve Kültür Derneğine …. TL olmak üzere toplam …. TL’nin nakdî yardım olarak aktarılması sonucu ortaya çıkan toplam …. TL kamu zararının tazminine hükmolunmuştur.

İlamda Harcama Yetkilisi olarak sorumlu …, Gerçekleştirme Görevlisi olarak sorumlu …, …, …. temyiz talebi ile vermiş oldukları aynı mahiyetteki dilekçelerinde özetle,

Daha önceki savunmalarını da tekrarlayarak, konu ile ilgili tazmin hükümlerini bozan Sayıştay Temyiz Kurulu Kararları bulunduğunu,

5302 sayılı İl Özel idaresi Kanunu'nun 6. maddesinin 1. fıkrası (a) bendinin, il özel idarelerinin, gençlik ve spor faaliyetlerini il sınırları içinde yapmakla görevli ve yetkili kıldığını,

Aynı Kanun'un il özel idaresinin giderlerini düzenleyen 43. maddesi 1. fıkrasının (p) bendinde de “Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler”in özel idare giderlerinden sayıldığını, dolayısıyla özel idare bütçesinden spor ve eğitim faaliyetleri ile ilgili harcama yapılmasında 5302 sayılı Kanun açısından bir engel bulunmadığını,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Bütçelerden yardım yapılması" başlıklı 29. maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere vardım yapılabileceğini, bu yardımların yapılması, kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usullerin Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceğinin hükme bağlandığını,

Bu hükme dayanılarak çıkarılan Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu idarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkındaki Yönetmeliğin "Yardım yapılabilme şartları" başlıklı 5. Maddesi 1. Fıkrası (d) bendinde de "Teşekkülün 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflardan olmaması" gerektiğinin düzenlendiğini,

5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun bükümleri saklı kalmak üzere, derneklerin kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebileceğini, bu projelerde kamu kurum ve kuruluşlarının, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında aynî veya nakdî katkı sağlayabileceğini,

İl Genel Meclisince çıkartılan Yönetmeliğin 9. Maddesinde, İl Özel İdaresi Bütçesinden vardım yapılacak faaliyetler sayıldığını, söz konusu maddenin (j) bendinde;

“İli temsil eden Amatör Spor Kulüplerinin sportif faaliyetlerini daha iyi yürütmek için spor malzemesi, ulaşım, konaklama, araç ve gereç giderleri, kulüplerin müşterek olarak kullanabileceği tesislerin yapım, bakım ve onarım faaliyetleri ile eğitim faaliyetleri” denilmek suretiyle ... İl Özel İdaresinin Amatör spor kulüplerinin sportif faaliyetlerini daha iyi yürütmeleri için söz konusu amatör kulüplere ve eğitim derneklerine yardım yapılabileceği hususunun düzenlendiğini,

Aynı yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince ... ... Eğitim Ve Kültür Derneği ile yapılan protokol ve valilik oluruna istinaden ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu İl özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları Başlıklı 6. Maddesi (a) bendi uyarınca yerine getirildiğini,

... amatör spor kulübüne yapılan yardımların kulübe malzeme alımı olarak sonuçlandığını, ilgili faturaların dilekçe ekinde olduğunu,

... ... Eğitim ve Kültür derneğine yapılan yardımların ise eğitime katkı sağlaması amacıyla ihtiyacı olan öğrencilere yardım şeklinde dağıtıldığını,

Yapılan uygulamaların mevzuata uygun olduğunu ifade ederek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmişlerdir.

Başsavcılık mütalaasında;

“…

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Bütçelerden yardım yapılması ” başlıklı 29 uncu maddesinde;

“Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir.

Bu yardımların yapılması, kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. ”

Denilmektedir.

03.07.2006 tarih ve 2006/10656 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki olarak 17.07.2006 tarih ve 26231 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu idarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yardım yapılabilme şartlan düzenlenmiş, 10 uncu maddesinde de idarelere bu yönetmeliğe aykırı olmamak koşuluyla düzenleme yapma yetkisi verilmiştir.

5253 sayılı Demekler Kanununun “Yardım ve işbirliği ” başlıklı 10 uncu maddesinde ise dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilirler.

5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, dernekler kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında aynî veya nakdî katkı sağlayabilirler. (Ek cümle: 18/2/2009 - 5838/7 md.) 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi çerçevesinde engellilerin ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işlerini kurmaları, engellilerin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeler ile benzeri projelerde bu oran aranmaz ”

“Gençlik ve spor kulüpleri ” başlıklı 14 üncü maddesinde;

“Derneklerden başvurmaları halinde; spor faaliyetine yönelik olanlar spor kulübü, boş zamanları değerlendirme faaliyetine yönelik olanlar gençlik kulübü ve her iki faaliyeti birlikte amaçlayanlar gençlik ve spor kulübü adını alır. Bu kulüpler, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tutulacak kütüğe kayıt ve tescil edilir.

Kulüplerin organları, bu organların görev ve yetkileri, kulüplerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce de denetlenmesi ve bunlara yapılacak yardımların şekil ve şartları, üst kuruluş oluşturmada uyulacak esas ve usuller, gençlik ve spor faaliyetlerini yürüteceklerin nitelikleri ve bunlara uygulanacak disiplin işlemleri, kulüplerin kayıt ve tesciline ilişkin esaslar İçişleri Bakanlığının uygun görüşü üzerine Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikte düzenlenir.” Denilmektedir.

Rapor dosyasının incelenmesinden; İl Genel Meclisinin 05/04/2008 tarih ve 85 nolu Kararı ile 5018 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Demek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10 uncu maddesinin (k) bendine istinaden, ‘... İlinde Faaliyet Gösteren Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş Sandık ve Benzeri Teşekküllere İl Özel İdare Bütçesinden Yardım Yapılmasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ çıkarıldığı, anılan Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak da ... Spor’ a ve ... ... Eğitim ve Kültür Derneğine nakdi yardım aktarıldığı anlaşılmaktadır.

Gerek 5018 sayılı Kanunun 29. Maddesinde, gerekse 5253 sayılı Kanunun 10. Maddesinde kamu kuruluşlarınca derneklere yardım yapılabileceği belirtilmekte ise de;

6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 19 uncu maddesinde; “5393 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

c) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir. ”

“5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, 5018 sayılı Kanunun bütçelerden yardım yapılmasına imkân veren 29 uncu maddesindeki hüküm, 6360 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile 5393 sayılı Kanunun 75 inci maddesine eklenen fıkra ile hem belediyeler hem de özel idareler ve bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için 6360 sayılı Kanunun Resmi Gazete’ de yayımı tarihi olan 06.12.2012 tarihinden itibaren uygulanamayacağı için, söz konusu kurumlar için bütçelerine ödenek koymak sureti ile yardım yapılması uygulaması kaldırılmıştır.

Bu nedenlerle temyiz talebinin reddi ile 2014 yılı ... İl Özel İdaresi hesabının Sayıştay 1. Dairesi tarafından yargılanması sonucunda çıkarılan 30.01.2018 tarih ve 36 sayılı ilamın 1. Maddesi ile verilen tazmin hükmünün, tasdikine karar verilmesinin uygun olacağı mütalâa edilmektedir.” denilmiştir.

Duruşma talebinde bulunan …, …, ….. ile Sayıştay Savcısının sözlü açıklamalarının dinlenmesinden ve dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Bütçelerden yardım yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde;

“Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir.

Bu yardımların yapılması, kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” denilmektedir.

03.07. 2006 tarih ve 2006/10656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki olarak 17.07.2006 tarih ve 26231 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yardım yapılabilme şartları düzenlenmiş, 10 uncu maddesinde de idarelere bu Yönetmeliğe aykırı olmamak koşuluyla düzenleme yetkisi verilmiştir.

5253 sayılı Dernekler Kanununun “Yardım ve işbirliği” başlıklı 10 uncu maddesinde ise;

“Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilirler.

5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, dernekler kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında aynî veya nakdî katkı sağlayabilirler. (Ek cümle: 18/2/2009 – 5838/7 md.) 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi çerçevesinde engellilerin ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işlerini kurmaları, engellilerin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeler ile benzeri projelerde bu oran aranmaz.”

“Gençlik ve spor kulüpleri” başlıklı 14 üncü maddesinde;

“Derneklerden başvurmaları halinde; spor faaliyetine yönelik olanlar spor kulübü, boş zamanları değerlendirme faaliyetine yönelik olanlar gençlik kulübü ve her iki faaliyeti birlikte amaçlayanlar gençlik ve spor kulübü adını alır. Bu kulüpler, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tutulacak kütüğe kayıt ve tescil edilir.

Kulüplerin organları, bu organların görev ve yetkileri, kulüplerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce de denetlenmesi ve bunlara yapılacak yardımların şekil ve şartları, üst kuruluş oluşturmada uyulacak esas ve usuller, gençlik ve spor faaliyetlerini yürüteceklerin nitelikleri ve bunlara uygulanacak disiplin işlemleri, kulüplerin kayıt ve tesciline ilişkin esaslar İçişleri Bakanlığının uygun görüşü üzerine Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikte düzenlenir.” denilmektedir.

Rapor dosyasının incelenmesinden; İl Genel Meclisinin 05/04/2008 tarih ve 85 nolu Kararı ile 5018 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10 uncu maddesinin (k) bendine istinaden, ‘... İlinde Faaliyet Gösteren Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş Sandık ve Benzeri Teşekküllere İl Özel İdare Bütçesinden Yardım Yapılmasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ çıkarıldığı, anılan Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak düzenlenen protokoller çerçevesinde ...spor’a ve ... ... Eğitim ve Kültür Derneği’ne nakdi yardım aktarıldığı anlaşılmaktadır.

Gerek 5018 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde, gerekse 5253 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde kamu kurumlarınca derneklere yardım yapılabileceği belirtilmekte ise de;

5018 sayılı Kanunun bütçelerden yardım yapılmasına imkân veren 29 uncu maddesindeki hüküm, 6360 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile 5393 sayılı Kanunun 75 inci maddesine eklenen fıkra ile hem belediyeler hem de özel idareler ve bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için 6360 sayılı Kanunun Resmi Gazete’ de yayımı tarihi olan 06.12.2012 tarihinden itibaren uygulanamayacağı için, söz konusu kurumlar için bütçelerine ödenek koymak sureti ile yardım yapılması uygulaması kaldırılmıştır. Bu nedenle, il özel idarelerince dernek, vakıf vb. kuruluşlara aynî veya nakdî yardım sağlanması mümkün değildir.

Açıklanan nedenlerle, sorumluların iddialarının reddi ile 36 sayılı İlamın 1’inci maddesiyle ….. TL’nin tazminine dair hükmün TASDİKİNE (…. Daire Başkanı …., Üyeler ….,…,…,… ile ….’ın aşağıda belirtilen azınlık oylarına karşı), Oy çokluğu ile,

Karar verildiği 06.03.2019 tarih ve 45817 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.Karşı oy gerekçesi

…. Daire Başkanı …., Üyeler ….,…,… ile ….’ın karşı oy gerekçesi:

“5302 sayılı İl Özel idaresi Kanunu'nun 6. maddesinin 1. fıkrası (a) bendinin, il özel idarelerinin, gençlik ve spor faaliyetlerini il sınırları içinde yapmakla görevli ve yetkili kıldığı,

Aynı Kanun'un il özel idaresinin giderlerini düzenleyen 43. maddesi 1. fıkrasının (p) bendinde de “Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler”in özel idare giderlerinden sayıldığı, dolayısıyla özel idare bütçesinden spor ve eğitim faaliyetleri ile ilgili harcama yapılmasının mümkün olduğu anlaşılmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Bütçelerden yardım yapılması" başlıklı 29. maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere vardım yapılabileceğini, bu yardımların yapılması, kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usullerin Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceğinin hükme bağlanmıştır.

Bu hükme dayanılarak çıkarılan Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu idarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkındaki Yönetmelikte de; 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun bükümleri saklı kalmak üzere, derneklerin kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebileceği, bu projelerde kamu kurum ve kuruluşlarının, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında aynî veya nakdî katkı sağlayabileceği belirtilmiştir.

İl Genel Meclisince çıkartılan Yönetmeliğin 9. Maddesinde, İl Özel İdaresi Bütçesinden vardım yapılacak faaliyetlerin sayıldığı, söz konusu maddenin (j) bendinde;

“İli temsil eden Amatör Spor Kulüplerinin sportif faaliyetlerini daha iyi yürütmek için spor malzemesi, ulaşım, konaklama, araç ve gereç giderleri, kulüplerin müşterek olarak kullanabileceği tesislerin yapım, bakım ve onarım faaliyetleri ile eğitim faaliyetleri” denilmek suretiyle İl Özel İdaresinin amatör spor kulüplerine yardım yapabileceği gibi, eğitim faaliyetleri için de yardım yapılabileceği belirtilmiştir.

... ... Eğitim ve Kültür Derneğine eğitim faaliyetleri için yapılan yardımların, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince Dernek ile yapılan protokol ve valilik oluruna istinaden ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu İl özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları Başlıklı 6. Maddesi (a) bendi uyarınca yerine getirildiği anlaşıldığından bu konuda mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

...spor’a yapılan yardımla ilgili olarak ise;

İl Genel Meclisince çıkartılan Yönetmeliğin 9. Maddesinde, amatör spor kulüplerine yardım yapılabileceği belirtilmektedir. ...spor kulübü ise amatör spor kulübü değildir.

Sorumlularca yapılan savunmalarda ...spor’ un, profesyonel futbol kulübü olmasının yanı sıra, birçok branşta amatör olarak mücadele ettiği ve yardımların amatör branşlar için yapıldığı ileri sürülmüş ise de; Yönetmelikte “amatör spor kulüpleri” ifadesini kullanarak nakdi yardımın sınırlarını net olarak çizmiştir. Bu sebeple, Profesyonel bir kulüp olan ...spor’un bünyesinde amatör spor kulüplerinin de bulunduğundan bahisle bu hükmün genişletilebilme olanağı bulunmamaktadır.

Buna göre, ...spor’a ve ... ... Eğitim ve Kültür Derneği’ne yapılan yardımların ayrı ayrı değerlendirilmesi ve yeniden hüküm tesisi için 36 sayılı İlamın 1’inci maddesiyle verilen hükmün BOZULARAK, Dairesine gönderilmesine karar verilmesi gerekir.”

Üyeler … ile ……’nın karşı oy gerekçesi;

“6360 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile yapılan değişiklikle, özel idarelere bütçelerine ödenek koymak suretiyle yardım yapılması yasaklanmıştır.

Diğer taraftan “5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. Maddesinde;

Madde 6- İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, Yapmakla görevli ve yetkilidir.

Anılan Kanunun 64’üncü maddesinde ise;

"İl özel idaresi, il genel meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

….

c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir" hükümleri yer almaktadır.

Rapor dosyası ve eki belgelerin incelenmesinde;

... ... Eğitim Ve Kültür Derneği ve ...spor kulübü ile yapılan protokoller ve valilik oluruna istinaden yapılan ödemelerin, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu İl özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları Başlıklı 6. Maddesi (a) bendi uyarınca yerine getirildiği, gerçekleştirilen projelere İl Özel İdaresinin de katılması niteliğinde ödemeler olduğu anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla, yapılan bu ödemelerde mevzuata aykırılık bulunmadığından, tazmin hükmünün kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.”