Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2016  
Dairesi 6  
Dosya No 43561  
Tutanak No 45823  
Tutanak Tarihi 6.3.2019  
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar İlgili Daire Kararı için tıklayınKonu: Teknik şartnamede belirtilen personel sayısından daha az personel çalıştırılmasına rağmen idare tarafından yüklenici firmaya karşı cezai işlemin uygulanmaması.

Sorumlu, 66 sayılı İlamın 6’ncı maddesi ile …. TL’ nin tazminine dair hükme itiraz etmekte ise de; Harcama Yetkilisi ….’ ün başvurusu üzerine düzenlenen 06.03.2019 gün ve 45822 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararı ile, hükmün BOZULARAK 43560 nolu dosyanın ilgili daireye tevdiine karar verilmiş olduğundan, aynı mahiyette olan iş bu dosyanın da söz konusu dosya ile birleştirilerek ilgili daireye TEVDİİNE, Oybirliği ile,

Karar verildiği 06.03.2019 tarih ve 45823 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.