Sayıştay Üye Seçimi

Başkanlığımızda halen boş bulunan beş (5) üyelik için 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 12 nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından üye seçimi yapılacaktır.

Aynı Kanun'un 15 inci maddesi hükmü gereğince seçimi yapılacak üyeliklerin; üçü (3) "Sayıştay meslek mensupları”, biri (1) "Maliye Bakanlığı meslek mensupları", biri de (1) "diğer adaylar” arasından seçilecektir.

Seçime katılmak isteyenlerin ilk duyuru tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde aşağıda yazılı belgeleri de eklemek suretiyle bir dilekçe ile "T.C. Sayıştay Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 45, 06520 Balgat/ANKARA” adresine şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlgililere duyurulur.

 

Dilekçeye Eklenecek Belgeler:

1-Özgeçmiş (bir A4 sayfasını geçmeyecek şekilde),

2-En az dört yıllık yükseköğrenimi bitirdiğine ilişkin belge,

3-6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 12'nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip olunduğunu gösterir belge,

4-İlgilinin kurumu tarafından onaylanmış hizmet belgesi,

5- Yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.