Sayıştay Denetçiliği


Sayistay_Den_Meslek_Gir.png

Sayıştay Denetçisi Anayasa ve kanunlarla Sayıştay’a verilen inceleme, denetleme ve raporlama görevlerini yerine getirmekle yetkili olan kişidir. Sayıştay Kanununa göre meslek mensupları arasında sayılan denetçilik bir kariyer meslektir. Sayıştay Denetçileri mesleğe sınavla alınırlar ve denetçi yardımcısı adayı olarak göreve başlarlar. Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı sınavı üç aşamadan oluşmaktadır. Eleme aşamasında başarılı olan adaylar iki oturum halinde düzenlenen klasik usulde yapılan yazılı sınava katılmakta, yazılı sınavdan da başarılı olan adaylar mülakat sınavına girmeye hak kazanmaktadırlar.

Mülakat Aşaması Sonrası

Mülakat Aşaması Sonrası

Mülakat aşaması sonrasında eleme sınavı puanı, yazılı sınav puanı ve mülakat puanının aritmetik ortalaması tespit edilerek en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır ve başarılı sayılanlar Sayıştay internet sitesinde yayınlanır. Giriş sınavı sonuç listesindeki sıralama doğrultusunda, giriş sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar adayın atama işlemleri yapılır ve mesleğe denetçi yardımcısı adayı olarak başlanır.

Adaylık Süresi

Adaylık Süresi

Adaylık süresi en az bir en çok iki yıldır. Adaylık sonunda olumlu sicil alanlar denetçi yardımcılığına atanmakta ve denetçi yardımcılarının da mesleki eğitim ve staj süresi en az iki en çok üç yıl sürmektedir. Mesleki eğitim ve stajı tamamlayan denetçi yardımcıları; her bir dersten ayrı ayrı yazılı sınava, mesleki eğitim ve staj kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden ise uygulama sınavına girerler. Yeterlik sınavını kazanan ve olumlu sicil alan denetçi yardımcıları, meslek kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırasına esas olmak üzere başarı derecelerine göre Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu kararı ve Sayıştay Başkanının onayı ile denetçiliğe atanırlar.

Denetim Alanı

Denetim Alanı

Denetçiler denetim veya denetim destek grup başkanlıklarına bağlı olarak çalışırlar. Sayıştay’ın denetim alanı aynı zamanda Sayıştay Denetçisinin görev alanını da oluşturmaktadır. Sayıştay Denetçileri Sayıştay’a verilmiş olan tüm yetkileri denetimler esnasında Sayıştay Başkanı adına kullanırlar. Denetçiler görevlerini, ulusal mevzuatın yanı sıra Sayıştayların Uluslararası Örgütü INTOSAI Standartlarında belirtildiği üzere düzenlilik, performans ve bilişim sistemleri denetimleri ile denetim destek gruplarındaki çalışmalarıyla yerine getirirler.

Görev Yeri ve Zamanı

Görev Yeri ve Zamanı

Sayıştay denetçilerinin çalışma merkezi Ankara olup, mesleki faaliyetleri gereği ülkenin farklı yerlerine yerinde inceleme görevine gidebilmektedirler. Yerinde inceleme görev zamanlamaları, denetimi yürüten ekibin talebi esas alınmak üzere Başkanlıkça belirlenerek düzenlenir.