Bilgi Edinme


Bilgi Edinme Birimi Hakkında

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere Sayıştay Başkanlığı bünyesinde Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur. Başvuru formları eksiksiz doldurulmak suretiyle; posta ya da bizzat yapılacak başvurular iletişim bölümünde belirtilen adrese, faks ile yapılacak başvurular 0312 295 48 03 numaralı faksa, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise elektronik başvuru linkine yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

Kanun ve Yönetmelikler 

İletişim 

T.C. Sayıştay Başkanlığı Bilgi Edinme Birimi

İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) No: 45

06520 Balgat/ANKARA

Faks: (0312) 295 48 03

Başvuru Formları

Başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bilgi Edinme Başvurularında Önemli Hususlar

 • Gerçek kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini içeren dilekçeyle yapılır.
 • Gerçek kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, başvuru sahibinin adı ve soyadı, oturma yeri veya iş adresine ilave olarak kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle, elektronik form doldurularak yapılır.
 • Tüzel kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçeyle yapılır.
 • Tüzel kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle ve yetki belgesiyle birlikte, bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine form doldurulmak suretiyle yapılır. Yetki belgesi uygun elektronik araçlarla elektronik ortama aktarılarak gönderilir.
 • Bu unsurları içermeyen başvuru dilekçeleri veya formları ile elektronik posta yoluyla gönderilmiş başvuru dilekçeleri veya formları işleme konulmaz.
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan başvuru sahiplerinin dilekçeleri veya formları, bu durumun anlaşıldığı tarihte hiç başvuru yapılmamış sayılarak işleme konulmaz.
 • Bilgi edinme mevzuatı kapsamında Başkanlığımızdan talep edilecek bilgi ve belgelerin, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başkanlığımıza verilen görevler veya Kurumumuzda bulunan veya bulunması gereken bilgi ve belgelere ilişkin olması gerekmektedir.
 • Tavsiye ve mütalaa taleplerine ilişkin başvurular bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.
 • Ayrı veya özel çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bilgi veya belgeler konusunda yapılacak başvurular ile henüz tekemmül etmemiş işlemlere ilişkin bilgi veya belgeler için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verilir.
 • Belli bir tarihte açıklanacağı, duyurulacağı önceden ilan edilen veya belli olan bilgi veya belgelere belirtilen tarihten önce erişimin sağlanması mümkün bulunmamaktadır.
 • İstenilen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bölümler de var ise, gizlilik dereceli veya açıklanması yasak olan bilgiler çıkarıldıktan sonra kalan kısımlar başvuru sahibine sunulacaktır.
 • Daha önce cevaplandığı halde aynı kişiler tarafından yapılan tekrar mahiyetindeki başvurular ile soyut ve genel nitelikli başvurular işleme konulmaz.
 • Kurumumuzca yayımlanmış veya kitap, broşür, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz.

Bilgi Edinme Başvurularında Sıkça Sorulan Sorular

Sayıştayın görevleri nelerdir?

 1. Sayıştay;
  1. Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar.
  2. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar.
  3. Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
  4. Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.

Sayıştay hangi kurumları denetler?

 1. Sayıştay;
  1. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
  2. (1) (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketleri,
  3. Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü iç ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
  4. Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları, fonları, kaynakları ve faaliyetlerini, denetler.
   (a) ve (b) bentleri kapsamına giren şirketlerden doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı %50’den az olup ilgili mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi olan; şirketler, bunların iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının denetimi, ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen ve Sayıştaya gönderilecek olan bağımsız denetim raporları esas alınarak yapılır. Sayıştay, münhasıran kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
 2. Sayıştay; yapılan andlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin hesap ve işlemlerini de denetler.
 3. 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir.

Kaç tür Sayıştay denetimi vardır?

 1. Sayıştay denetimi, düzenlilik denetimi ve performans denetimini kapsar.
 2. Düzenlilik denetimi;
  1. Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
  2. Kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluşturan ve ihtiyaç duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek, bunların güvenilirliği ve doğruluğu hakkında görüş bildirilmesi,
  3. Mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
 3. Performans denetimi; hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi suretiyle gerçekleştirilir.
 4. Bu denetimler sonucunda denetimle ilgili olan veya denetimden kaynaklanan ve açıklanması gerekli görülen diğer hususlar da rapor edilebilir.

Sayıştay, denetimleri sonucu hangi raporları üretir?

 • Genel Uygunluk Bildirimi
 • Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu
 • Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu
 • Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu
 • Kamu İdarelerine İlişkin Sayıştay Denetim Raporları
 • Kalkınma Ajanslarına İlişkin Sayıştay Denetim Raporları
 • Kamu İşletmeleri Denetim Raporları
 • Kamu İşletmeleri Genel Raporu
 • Yargılamaya Esas Raporlar
 • Siyasi Partilerin Mali Denetim Raporları

Sayıştay Raporları kamuoyuyla paylaşılır mı?

Sayıştay raporları, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulduğu ve ilgili kamu idarelerine verildiği tarihten itibaren onbeş gün içerisinde Sayıştay Başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısı tarafından, kanunların açıklanmasını yasakladığı durumlar hariç kamuoyuna duyurulur.

Sayıştayın yetkileri nelerdir?

 1. Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında kamu idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları göndereceği mensupları aracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir.
 2. Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.
 3. Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri, faaliyetleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve olayın her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere tabidir.
 4. Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet dönemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibariyle denetleyebileceği gibi sektör, program, proje ve konu bazında da denetleyebilir.
 5. Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman görevlendirilebilir. Bilirkişi ve uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.

Sayıştay denetçisi olabilmek için gerekli nitelikler nelerdir?

 1. Sınava girecek kişilerde;
  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşımak,
  2. Eleme sınavının yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,
  3. Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,
  4. Sağlıkla ilgili, denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumu olmamak,
  5. şartları aranır.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı giriş sınavı hakkında nereden bilgi alabilirim?

Giriş sınavının yapılacağı tarih ve il, sınava giriş şartları, atama yapılacak kadro sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar; Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden en az birinde iki kez yayınlanarak ve Başkanlıkça uygun görülecek diğer araçlarla eleme sınavının başlangıç tarihinden en az otuz gün öncesinden başlayarak duyurulur. Sınava ilişkin gelişmeler internet sitemizdeki (www.sayistay.gov.tr) duyurulardan ve ÖSYM internet sitesinden takip edilebilir.

Giriş sınavı hangi aşamalardan oluşmaktadır?

 1. Giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı sınav ve mülakattan oluşur.
 2. Eleme sınavı, yazılı sınav ve mülakat Başkanlıkça duyurulan tarihlerde ve yerlerde yapılır.
 3. Eleme sınavı ve yazılı sınavı, ÖSYM ile yapılacak bir protokol çerçevesinde,  ÖSYM aracılığıyla yürütülür. Bu sınavların yerleri, soruların hazırlanmasında gözetilecek hususlar, puanlama, kazananların belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar ve mali hükümler protokolde yer alır ve Başkanlığın internet sitesinde (www.sayistay.gov.tr) yayımlanır.

Sayıştaya iş başvurusunda bulunabilir miyim?

Kurumumuza boş kadro ve ihtiyaç dâhilinde personel alımı yapılmakta olup duyurularımızı www.sayistay.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.

Sayıştayda staj imkanı var mıdır?

Kurumumuzda yönetim birimlerinde üniversite öğrencilerine staj imkanı bulunmaktadır.

Kurumunuz hakkında bilgi almak amacıyla ziyaret talebinde bulunabilir miyim?

Ziyaret talebi için Sayıştay web sitemizde (www.sayistay.gov.tr) bulunan “Eğitim Hizmetleri” linkinde yer alan eğitim talep formunun doldurulması gerekmektedir.

Sayıştay kararlarına nasıl ulaşabilirim?

Sayıştay kararlarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Sayıştaya ihbar ve şikayette bulunulabilir miyim? Başvuruda bulunabilmem durumunda başvuruda hangi hususlara dikkat etmeliyim?

İhbar mahiyetindeki başvurular 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışında bulunmakla birlikte ilgili başvurular denetimler sırasında dikkate alınmak üzere ilgili denetim gruplarına yönlendirilmektedir. Başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresi, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzası ve yetki belgesi ile birlikte olayla ilgili inandırıcı mahiyette bilgi ve belgeler veya somut nitelikte bilgi, bulgu ya da olaylara dayanılıyor ise bu hususlar ihbar kabul edilerek idarece işleme alınabilecektir.

Sayıştaydan görüş talebinde bulunabilir miyim?

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun “Tavsiye ve mütalaa talepleri” başlıklı 27 nci maddesine göre tavsiye ve mütalaa talepleri bu Kanun kapsamı dışındadır. Ayrıca, 6085 sayılı Kanun'a göre Sayıştay, kamu kurumlarının hesap ve işlemlerini denetleyip kesin hükme bağlamak, kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevli olup Sayıştayın görüş verme gibi bir görevi bulunmamaktadır. Sayıştay bir yargı kurumu olduğundan görüş vermesi “İhsası Rey” anlamına da gelebileceğinden yasal olarak mümkün değildir.

Sayıştay Başkanlığı Bilgi Güvenliği Politika Özeti

Bilgi Güvenliği Politikası ile bilginin sistematik olarak korunması, gerekli kontrol altyapısının oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi, bilgi güvenliği farkındalığının sağlanması, Sayıştay Başkanlığında faaliyet gösteren çalışanlar ve ilgili tarafların uyması gereken bilgi güvenliği gereksinimlerinin belirlenmesi ve bilgi varlıklarına yönelik risklerin tanımlanmasını ve sistematik olarak yönetilmesini amaçlamaktadır.

Başkanlık, BGYS için gerekli olan kaynakları tahsis etmeyi, sürekli iyileştirmeyi desteklemeyi, Bilgi Güvenliği Politikası ve bilgi güvenliği amaçlarının oluşturulmasını ve Kurumun stratejik yönüyle uyumlu olmasını temin etmeyi, BGYS gereksinimlerinin Kurum süreçlerine entegre edilmesini sağlamayı, BGYS hedeflerine ulaşılmasını sağlamayı, etkin bilgi güvenliği yönetiminin ve BGYS’nin gereksinimlerine uyum sağlamanın önemini çalışanlara duyurmayı, BGYS’nin etkinliğine katkı sağlamaları için kişileri yönlendirmeyi ve desteklemeyi, kendi sorumluluk alanlarında BGYS’ye ilişkin çalışmaları sürdürebilmeleri için diğer ilgili yönetim rollerini desteklemeyi taahhüt eder.