Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 16.11.2017 6.Daire Gelir Vergisi Kesintisi Yapılmaması. …… tarih ve ……… sayılı ilamın …….’nci maddesiyle hüküm dışı bırakılan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nu..........
2 16.11.2017 6.Daire Avansın Sahte Tahsilat Makbuzlarıyla Mahsup Edilmesi. …….. tarih ve …….. sayılı ilamın …’inci maddesiyle hüküm dışı bırakılan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu&#..........
3 14.11.2017 6.Daire Mahalli müşterek ihtiyaç niteliğinde olmayan, bir derneğin kuruluş yıldönümü etkinliklerine ilişkin harcamaların, belediye meclisi kararı veya ortak bir proje olmaksızın, belediye bütçesinden karşılan..........
4 14.11.2017 6.Daire Gün sayısı 31 olan aylarda işe devam edilmeyen gün sayısının 30 gün üzerinden düşülmesi gerekirken 31 gün üzerinden düşülmesi Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; …&#..........
5 14.11.2017 6.Daire Gün sayısı 31 olan aylarda işe devam edilmeyen gün sayısının 30 gün üzerinden düşülmesi gerekirken 31 gün üzerinden düşülmesi Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; …&#..........
6 14.11.2017 6.Daire A)İmalat miktarının yanlış hesaplanması B)Yapılmayan imalat bedelinin ödenmesi Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; …….Şti. İş ortaklığı yüklenimindeki ..........
7 14.11.2017 6.Daire Elkart verilmek suretiyle personelin ulaşım giderlerinin karşılanması Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ………. Alım İşinde idari şartnamede yüklenicinin ..........
8 2.11.2017 6.Daire Su Kesme Bağlama Ücreti …. tarih ve …sayılı İlama ek olarak çıkarılan … tarih ve … sayılı Ek İlamın 1’inci maddesi ile tazmin hükmolunan konu ile ilgili olarak Temyiz Ku..........
9 12.10.2017 3.Daire Yeni Birim Fiyat Tespiti 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 33 üncü maddesi uyarınca ihalesiz olarak doğrudan …......... A.Ş.’den temin edilen “…......... Hizmeti (..........
10 12.10.2017 5.Daire Gecikme Cezası ……. yüklenimindeki ........... işinde, işin 10 gün gecikmeli bitirilmesine rağmen yükleniciden gecikme cezası kesilmemesi neticesinde ……. TL kamu zararına sebeb..........
11 12.10.2017 5.Daire Hatalı Birim Fiyat ……. yüklenimindeki …....... işine dair 2 no.lu hakediş ödemesinde; KGM/60.216 poz no.lu 2 mm. Kalınlığında çift kompenantlı boya ile seyrek refüj taramaları çizil..........
12 12.10.2017 5.Daire Fiyat Farkı …….. yüklenimindeki ……. . işine ait 2 no.lu hakediş raporunda fiyat farkı hesabında temel endeks göstergesinin hatalı alınarak fiyat farkı hesaplanması suretiyle &..........
13 12.10.2017 5.Daire Damga Vergisi ……. yüklenimindeki ….. İli ….. İlçesi ….. Mah., …… Mah., …… Mah. Sınırları içerisinde Kalan Yaklaşık 77 Ha. Alana İlişkin Parsel Ba..........
14 12.10.2017 5.Daire İlaçlama Hizmeti Alımı Haşerelere karşı ilaçlama hizmeti için ilaç alımı ilan bedelinin, bu görevin ……. Büyükşehir Belediyesine ait olmasına rağmen ……. Büyükşehir Belediyesind..........
15 12.10.2017 5.Daire Firmanın Yükleniminde Olan İşin Belediye Tarafından Gerçekleştirilmesi ……. ……. Katı Atıklarını Değerlendirme Birliği aracılığı ile ……. Ortak Girişimine ihale edile..........
16 12.10.2017 5.Daire İlaçlama Hizmeti Alımı ……. yüklenimindeki haşerelere karşı ilaçlama için işçi personel destek hizmet alımı bedelinin, bu görevin ……. Büyükşehir Belediyesine ait olmasına rağme..........
17 12.10.2017 5.Daire Yurt Dışı Harcırah Geçici görevlendirme ile yurt dışına giden personele mevzuatın öngördüğü sınırın üzerinde konaklama ücreti ödenmesi suretiyle ……. TL kamu zararına sebebiyet verildiği h..........
18 12.10.2017 5.Daire Aile yardımı, Asgari geçim indirimi A) Belediye tarafından, eşleri çalışan veya sosyal güvenlik kuruluşundan aylık alan Belediye personeli için, mevzuata aykırı olarak eş için öngörülen aile yardımı ..........
19 12.10.2017 5.Daire Ek Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı Belediyede çözümleyici kadrosunda 5 inci derece 3 üncü kademe kadrodan maaş almakta iken istifa ederek ayrılan …….’nin, açıktan Bilgi İşlem Müdürlü..........
20 12.10.2017 5.Daire Damga Vergisi ……. yüklenimindeki “……. Belediye Sınırlarında 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Rezerv Alan İlan Edilen Alan İçerisinde Yapım İşine Ait Projelerin ve İhale Dokü..........