Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 6.7.2017 8.Daire Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Ödemesi: 27 Eylül 2015 tarihinde Paris’te düzenlenen EFFE Ödül Töreni’ne ......... Genel Müdürlüğü adına davetli olarak katılan Genel Müdür Vekili ....................
2 25.5.2017 6.Daire Personel Giderleri Asıl İlamın 4’üncü maddesiyle hüküm dışı bırakılan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince görüşülmesinin devamın..........
3 18.5.2017 8.Daire Kurul Üyelerinin Maaş Ödemesi: .....Üst Kurulu .... yılı hesabının .... Dairede yargılanması sonucu düzenlenen .... numaralı İlamın ...’inci maddesi ile; Üst kurul üyelerinin maaş ödemelerind..........
4 18.5.2017 8.Daire Kurul Üyelerine Maaşlarının Fazla Ödenmesi: ......... Kurulu 2013 yılı hesabının .... Dairede yargılanması sonucu düzenlenen ... numaralı İlamın ...’inci maddesi ile; Kurum personeli iken ...............
5 18.5.2017 8.Daire Konut Tahsis Giderleri: ........... Kurumu 2013 yılı hesabına ait yargılamaya esas raporun Dairemizde yargılanması sonucu düzenlenen .... sayılı asıl İlamın ...’inci maddesi ile; .... Kurulu üy..........
6 18.5.2017 8.Daire Kira bedelinin geç ödenmesinden kaynaklanan giderler: ..........Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü’nün kiraladığı .... ve ..... Sahnelerinin kira bedellerinin zamanında ödenmemesi sebebiyle icra takibi..........
7 18.5.2017 8.Daire Faiz ve Gecikme Zammı Ödenmesi: .......... Müdürlüğü tarafından kullanılan Haşim İşcan Kültür Merkezi’ne ait 6530 abone numaralı sayaçtan tüketilen 2008-2013 yıllarına ait elektrik tüketim be..........
8 18.4.2017 5.Daire Asgari geçim indirimi Belediyenin muhtelif birimlerinde çalışan bazı personelin eşleri çalıştığı veya emekli olduğu halde çalışmayan eşler için öngörülen aile yardımı ödeneği ödenmesi ve gelir vergis..........
9 18.4.2017 5.Daire Emlak Vergisi Bazı emlak vergisi mükellefleri için bina inşaat sınıflarının hatalı değerlendirilerek eksik emlak vergisi tahakkuk ettrilmesi sonucu ........TL kamu zararına sebebiyet verilmesi ile il..........
10 18.4.2017 6.Daire Damga Vergisi Asıl İlamın 14’üncü maddesiyle tazminine hükmolunan konuyla ilgili olarak Temyiz Kurulunun … tarih ve …. tutanak numaralı bozma kararı üzerine 6085 sayılı Sayıştay Kan..........
11 18.4.2017 5.Daire Vekalet ücreti Belediye Hukuk Servisinde çalışan avukat ve diğer personele yapılan vekâlet ücreti dağıtımında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesi 3 üncü fıkrasında belirtilen limitl..........
12 18.4.2017 8.Daire Destek Ödemesi: …… Müdürlüğü tarafından 10.01.2014/10.08.2015 tarihleri arasında 19 ay süre ile İşbirliği-Güçbirliği Destek programı çerçevesinde desteklenmesine karar verilen …R..........
13 18.4.2017 8.Daire Destek Ödemesi: ……Müdürlüğü tarafından İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı çerçevesinde desteklenmesine karar verilen …… no’lu projenin ortaklarının ve işletici kuruluş..........
14 18.4.2017 8.Daire Destek Ödemesi: …… Müdürlüğü tarafından İşbirliği-Güçbirliği Destek programı çerçevesinde desteklenmesine karar verilen …… Limited Şirketi’nin ortaklarının işletme veri..........
15 18.4.2017 8.Daire Destek Ödemesi: ……Müdürlüğü tarafından 04.02.2013/04.08.2014 tarihleri arasında 18 (onsekiz) ay süre ile İşbirliği-Güçbirliği Destek programı çerçevesinde desteklenmesine karar verilen &#..........
16 18.4.2017 5.Daire Vekalet ücreti Belediye Hukuk Servisinde çalışan avukat ve diğer personele yapılan vekâlet ücreti dağıtımında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesi 3 üncü fıkrasında belirtilen limitl..........
17 18.4.2017 5.Daire Katma Değer Vergisi ...... sayılı İlamın .........uncu maddesiyle tazminine hükmolunan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 56 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi hükmü gereğince yargılaman..........
18 18.4.2017 5.Daire Açıktan atama ....... tarih ve .......sayılı ilamın .......inci maddesi ile Belediyede çözümleyici kadrosunda 5 inci derece 3 üncü kademe kadrodan maaş almakta iken istifa ederek ayrılan......’..........
19 18.4.2017 8.Daire Destek Ödemesi: …… Müdürlüğü tarafından 13.08.2014/13.08.2015 tarihleri arasında bir yıl süre ile İşbirliği-Güçbirliği Destek programı çerçevesinde desteklenmesine karar verilen …&#..........
20 18.4.2017 8.Daire Destek Ödemesi: …… Müdürlüğü tarafından 02.04.2015/02.04.2016 tarihleri arasında bir yıl süre ile İşbirliği-Güçbirliği Destek programı çerçevesinde desteklenmesine karar verilen …&#..........