Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 13.12.2018 6.Daire … tarih ve ….sayılı asıl İlamın 26’ncı maddesinin a,b,c ve d bentleriyle hüküm dışı bırakılan konuların 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’nci maddesinin üçüncü fıkrası h..........
2 4.12.2018 6.Daire Aile yardımı ödemelerinden Gelir Vergisi kesintisi yapılmaması Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ….. Belediyesinde çalışan işçilere; ….. Sendikas..........
3 4.12.2018 6.Daire Aile yardımı ödemelerinden Sosyal güvenlik primi kesintisi hesaplanmaması Denetçi sorgusunda yer alan … Belediyesinde çalışan işçilere; … Sendikası (…) ile 15.07.2016 tarihinde imza..........
4 4.12.2018 6.Daire Çocuk yardımı ödemelerinden, sosyal güvenlik primine ilişkin kesintilerin hesaplanmaması Denetçi sorgusunda yer alan … Belediyesinde çalışan işçilere; …. Sendikası (…) ile 15.07.201..........
5 4.12.2018 6.Daire Eğlence Vergisi Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Denetçi tarafından, …Belediyesinin iştigal alanı içerisinde faaliyet göstererek eğlence vergisi mükellefiyeti tes..........
6 29.11.2018 6.Daire Özel hizmet tazminatı, ek ödeme, yan ödeme ve sosyal denge tazminatı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Şoför kadrosunda görev yapan …’in, mevzuatında öngörüle..........
7 29.11.2018 6.Daire Özel hizmet tazminatı, ek ödeme, yan ödeme ve sosyal denge tazminatı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Şoför kadrosunda görev yapan …’in, mevzuatında öngörüle..........
8 29.11.2018 6.Daire Özel hizmet tazminatı, ek ödeme ve yan ödeme Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Şoför kadrosunda görev yapan …’in, mevzuatında öngörülen gerekli şartları taşım..........
9 29.11.2018 6.Daire Özel hizmet tazminatı, ek ödeme, yan ödeme ve sosyal denge tazminatı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Şoför kadrosunda görev yapan …’in, mevzuatında öngörüle..........
10 27.11.2018 6.Daire Hatalı fazla çalışma ücreti ödenmesi … tarih ve … sayılı asıl İlamın ..’nci maddesi ile tazmin hükmolunan konu ile ilgili olarak Temyiz Kurulunun …. tarihli ve … tutan..........
11 27.11.2018 6.Daire Hatalı fazla çalışma ücreti ödenmesi … tarih ve …. sayılı asıl İlamın ….’inci maddesi ile tazmin hükmolunan konu ile ilgili olarak Temyiz Kurulunun ….tarihli ve …...........
12 8.11.2018 5.Daire Usule aykırı atama Müdürlük kadrosu için gereken en az dört yıllık öğrenim durumu şartını taşımayıp, görevde yükselme sınavına girip başarılı olmadan Başkan oluru ile Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler..........
13 8.11.2018 5.Daire Sosyal denge tazminatı Belediye ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği (Bem-Bir-Sen) arasında ........tarihinde imzalanan ve ........dönemini kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi ve bu Sözleşmeye..........
14 8.11.2018 5.Daire Maktu fazla çalışma ücreti Zabıta memuru kadrosunda olup zabıta hizmetlerinde fiilen çalışmayan personele zabıtalar için öngörülen maktu fazla çalışma ücretinin ödenmesi ödemesi sonucu ........TL kam..........
15 8.11.2018 5.Daire Derneklere ait binaların bakım ve onarım işlerinin yaptırılması ........ İlçesi Dâhilindeki Belediye Hizmet Binaları ve Diğer Kamu Binalarının Bakım, Onarım ve Yenileme İşi kapsamında ilçe sınırları..........
16 8.11.2018 5.Daire Hasar ödemesi ile ilgili olarak yüklenici firmaya rücu edilmemesi İdarece yürütülmekte olan personel çalışmasına dayalı hizmet alımı kapsamında çalıştırılan personelin sebebiyet verdiği yangın sonucu..........
17 8.11.2018 5.Daire Ek özel hizmet tazminatı İşletme Müdür Vekili ........ile Mühendis ........’a mevzuatta belirtilen şartlar bulunmadığı halde Ek Özel Hizmet Tazminatı ödemesi sonucu ........TL kamu zararına seb..........
18 8.11.2018 5.Daire Sosyal denge tazminatı Belediye ile .....-Sen arasında imzalanan .... yılına ilişkin sosyal denge tazminatını düzenleyen Sözleşmeye istinaden belediye başkanına da sosyal denge tazminatı ödenmesi son..........
19 6.11.2018 1.Daire … tarihinde … TL bedelle ….’na ihale edilen … işinde; A- İhale dökümanı eki İnşaat İşleri Genel Teknik Şartnamesinin 11inci maddesinde yer alan “Ahşap İmalatlar&#..........
20 6.11.2018 1.Daire … İl Özel İdaresinde 01.03.2005 tarihinden sonra işe alınan işçilerin maaş ödemelerinde, Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenen Ek:1/B ücret skalasının uygulanması gerekirken, bu tarihten önce işe a..........