Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 20.2.2018 6.Daire Yol Harcamalarına Katılma Payı …. tarih ve … sayılı asıl İlamın 29’uncu maddesi ile tazmin hükmolunan konu ile ilgili olarak Temyiz Kurulunun … tarihli ve … tutanak numa..........
2 8.2.2018 4.Daire YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU …………. sayılı ilamın 2’nci maddesiyle tazminine hükmolunan konuyla ilgili olarak Temyiz Kurulunun …………. tutanak numa..........
3 6.2.2018 1.Daire Yapı ruhsatı ücreti 83 sayılı ilamın 4 üncü maddesiyle tazminine hükmolunan konuyla ilgili olarak Temyiz Kurulunun 01.03.2017 tarih ve 42806 tutanak numaralı bozma kararı üzerine 6085 sayılı Sayışt..........
4 25.1.2018 5.Daire Ek ödeme, Özel hizmet tazminatı ......... İdaresinde Bilgisayar İşletmeni olarak çalışan ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına bağlı 1 inci dereceli Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğüne vekalet eden ...............
5 25.1.2018 5.Daire Maaş farkı ödemesi Genel Müdürlükte Yatırım İşleri Daire Başkanı olarak görev yapan .........’un, 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine aykırı olarak atanması sebebiyle, maaş ödemesinin mevzuata ay..........
6 25.1.2018 5.Daire Sosyal denge tazminatı Genel Müdürlük kadrolarında yer almakla birlikte ..........Valiliğinde geçici görevli olan iki personele sosyal denge tazminatı ödenmesi neticesinde ........TL kamu zararına se..........
7 25.1.2018 5.Daire Kıdem tazminatı Taşeron işçilere mevzuata aykırı olarak kıdem tazminatı ödenmesi neticesinde ..........TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak; 4857 sayılı İş Kanununun 120 nci..........
8 25.1.2018 5.Daire Gecikme cezası Yüklenici tarafından süresinde bitirilemeyen .......... işinde sözleşmede belirtilen gecikme cezasının uygulanmaması neticesinde ..........TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu i..........
9 25.1.2018 5.Daire Damga Vergisi 2016 yılı içerisinde Belediyenin ihale suretiyle gerçekleştirdiği taşınmaz satışlarından kesilmesi gereken ihale karar pulu damga vergisi tutarlarının tahsil edilmemesi neticesinde ..............
10 25.1.2018 5.Daire Belediye araçlarının kasko sigortası ........tarih ve....... sayılı ilamın....... nci maddesi ile Belediyede kullanılan araçlara kasko sigortası yaptırılması ve bedellerinin Belediye bütçesinden öden..........
11 19.1.2018 1.Daire Konaklama Ücreti … sayılı ek ilamın … inci maddesi ile tazminine hükmolunan konuyla ilgili olarak Temyiz Kurulunun … tarih ve … tutanak numaralı bozma kararı üzerine 6085 sayı..........
12 19.1.2018 1.Daire Özel Hizmet Tazminatı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi gereğince çıkarılan 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli II Sayılı Cetvelin Üst Yönetim ve..........
13 19.1.2018 1.Daire Aile Yardımı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesinde; “Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. (Değişik: 27/6/1989 - KHK - 375/10 md.) Bu yardım, memurun..........
14 19.1.2018 1.Daire Görev Tazminatı Görev Tazminatı; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1/C maddesi uyarınca aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 s..........
15 19.1.2018 1.Daire Personel Ödemeleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Vekâlet görevinin fiilen yapılması şartı” başlıklı 174 üncü maddesinde; “Vekâlet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fii..........
16 19.1.2018 1.Daire Borçlanma Rapor dosyası ve eki belgeler incelendiğinde; İçişleri Bakanlığı’ndan onay alınmadan, … tarih ve … sayılı İl Genel Meclisi kararı ile … Bankası’ndan yıllık ..........
17 19.1.2018 1.Daire Yiyecek Yardımı … sayılı ek ilamın … inci maddesi ile tazminine hükmolunan konuyla ilgili olarak Temyiz Kurulunun … tarih ve … tutanak numaralı bozma kararı üzerine 6085 sayıl..........
18 19.1.2018 1.Daire Yakıt Bedeli … sayılı ek ilamın … nci maddesi ile tazminine hükmolunan konuyla ilgili olarak Temyiz Kurulunun … tarih ve … tutanak numaralı bozma kararı üzerine 6085 sayılı Sa..........
19 16.1.2018 4.Daire Damga Vergisi (VRHİB) 02.09.2015 tarihinde …………. A.Ş.’ye ihale edilen …………. TL sözleşme bedelli …………. işinin 4734 sayılı..........
20 16.1.2018 4.Daire Damga Vergisi (VRHİB) 20.08.2015 tarihinde …………. A.Ş.’ye ihale edilen …………. TL sözleşme bedelli …………. işinin 4734 sayılı..........