Afet Risklerinin Azaltılması Konulu Ortak Denetim


kapk.png

İçerik: INTOSAI’nin Kasım 2010 yılında Güney Afrika’da yapılan 20. Kongresinde, “Afet hazırlıklarının denetimi” taslak rehberinin test edilmesi ve içeriğinin zenginleştirilmesi için uluslar arası bir ortak denetim çalışması başlatılması tavsiye edilmiştir. Türk Sayıştay’ının uluslararası bir ortak denetim çalışmasına katılım için INTOSAI üyelerine Temmuz 2011’de yaptığı çağrı büyük bir kabul görmüş, Türk Sayıştay’ının liderliğinde Azerbaycan, Endonezya, Filipinler, Hindistan, Hollanda, Pakistan, Romanya, Şili ve Ukrayna olmak üzere 10 ülke Sayıştay’ının katıldığı geniş kapsamlı denetim, 26 Ekim 2011’de Çalışma Grubunun Antalya’daki yıllık toplantısında başlatılmıştır. Denetime katılan ülkelerle ikincisi 25–26 Ekim 2012 tarihlerinde Ankara ve üçüncüsü 7–8 Şubat 2013 tarihlerinde İstanbul olmak üzere üç toplantı gerçekleştirilmiştir.

İlk toplantıda çalışmanın amacı, metodolojisi, kapsamı, perspektifi, süreci ve takvimi konularında fikir alış verişinde bulunulmuş ve her bir ülkeden beklenen katkılar dile getirilmiştir. Rehber, Afet Risklerinin Azaltılmasının Denetimini performans denetimi metodolojisiyle yapılmasını öngördüğünden katılımcı Sayıştayların da kendi ülkelerinde benzer yöntemle denetimlerini gerçekleştirmeleri karara bağlanmıştır. İkinci toplantıda ortak bir denetim matrisi oluşturmak üzere her bir ülke denetime yön verecek temel ve alt sorular ile denetim kriterleri önerilerini sunmuş ve tek bir ortak raporun hazırlanmasını sağlayacak bir denetim matrisi kabul edilmiştir. Üçüncü ve son toplantıda ise ortak denetim matrisi ışığında her bir Sayıştay’ın kendi ülkesinde elde ettiği denetim bulgu ve sonuçları paylaşılarak ortak denetim raporunun alt yapısı hazırlanmış ve rehbere ilişkin görüş ve öneriler dile getirilmiştir.

Uluslar arası denetim çalışması süresince, katılımcı ülkelerin bu denetime ilişkin beklenti ve yaklaşımlarını belirlemek, ISSAI 5510’nun yeterliliğini değerlendirmek ve katılımcı Sayıştayların her birinin çalışmasını ortak bir biçimde sunmasını sağlamak üzere iki anket çalışması yapılmıştır. Afet risklerinin azaltılmasına yönelik Sayıştaylar tarafından yapılacak denetimlere ışık  tutması ve yönlendirmesi amacıyla hazırlanan ISSAI 5510 “INTOSAI Afet Risklerinin Azaltılmasının Denetimi” Rehberinin faydalı ve denetimin planlanması ve yürütülmesinde çok açık ve net rehberlik sağladığı ortak denetim çalışmasına katılan tüm ülkeler tarafından ifade edilmiştir.

Ortak denetim raporu, 2015 yılı Mart ayında Türkiye Sayıştay’ı tarafından hazırlanarak yayınlanmıştır.