Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Denetimi


SKA Hazırlık Denetimi

Sayıştay, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Gerçekleştirilmesine Yönelik Hazırlık Süreçlerinin Değerlendirilmesi başlıklı konu denetimi raporunu yayınlamıştır. Denetimde, başta SKA’ların gerçekleştirilmesine yönelik hazırlık süreçleri değerlendirilmiş, SKA’ların uygulanmasına yönelik olarak 2015 yılından günümüze kadar ülkemizde gerçekleştirilen hazırlık ve altyapı çalışmaları ve mevcut durum sistematik olarak gözden geçirilmiş, uygulamaya yönelik süreçlerin etkinliği değerlendirilmiş, uygulamada başarı sağlanmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması için başta parlamento olmak üzere tüm paydaşların bilgilendirilmesi ve SKA’ların önemi konusunda paydaşların farkındalığının artırılması amaçlanmıştır.

Rapora ulaşmak için lütfen tıklayınız.

SKA Uygulama Denetimi

Sayıştay, yenilenebilir enerji konusunda SKA uygulama denetimi başlatmıştır.

Elektrik enerjisi üretiminde artış yakalamak isteyen Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarından en fazla ölçüde yararlanmak ve bu kaynaklardan alınacak faydayı çoğaltmak durumundadır. Bu nedenle yenilenebilir enerji konusu tüm dünya ülkelerini olduğu kadar ülkemizi de yakından ilgilendirmektedir.

Yenilenebilir enerji konusu, hem başlı başına bir SKA olarak, hem de diğer SKA’lar ile yakından ilişkili bir nitelik sergileyerek, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının en önemli ayaklarından birini oluşturmaktadır.

SKA’ların uygulanmasının denetlenmesine yönelik olarak IDI tarafından ISAM modeli mevcut olup söz konusu model uygulama denetiminin temel prensiplerini açıklamaktadır. Sayıştay tarafından başlatılan denetim çalışması ISAM modelini ve uluslarası standartları esas almaktadır.

SKA 11 Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar Denetimi

Günümüzde atık yönetimi, atıkların yalnızca bertaraf edilmesini değil, ekonomik değer ifade eden malzeme ve kaynaklardan mümkün olduğu kadar daha uzun süre istifade edilmesini hedeflemekte ve bu yönüyle sürdürülebilir kalkınma modelinin önemli araçlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Birleşmiş Milletler 2030 Gündemi kapsamında belirlenen sürdürülebilir kalkınma amaçlarında biri de “şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak”tır. (SKA 11 – Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar) Hava kalitesi ve atık yönetimine önem verilerek şehirlerin olumsuz çevresel etkilerinin azaltılması da bu amaç kapsamında belirlenen hedeflerden biridir. Ülkemizde de bu hedefin izlenmesi amacıyla “düzenli olarak toplanan ve uygun nihai işlem uygulanan katı atıkların toplam katı atıklara oranı” gösterge olarak izlenmektedir. Yine SKA 11 kapsamında su kaynaklı afetler de dâhil olmak üzere afetlerden kaynaklanan ölümlerin ve etkilenen insan sayısının kayda değer miktarda azaltılması ve ekonomik kayıpların GSYH içerisindeki oranının büyük oranda düşürülmesi hedef olarak konulmuştur.

Sayıştay yürütmekte olduğu Plastik Atıkların Denetimi ve Taşkın Risk Yönetimi başlıklı konu denetimi çalışmaları ile aynı zamanda SKA 11 kapsamında denetim yapmaktadır.