Eğitim Stratejimiz


Sayıştay Başkanlığı, insan kaynağına değer katan, geliştiren ve destekleyen faaliyetlerin sağlayacağı katkıların farkında olarak, eğitim yönetimine özel bir önem atfetmekte ve çalışanlarının sürekli olarak kendilerini geliştirebilmesine olanak tanıyan eğitim yaklaşımı üretmeye gayret etmektedir. Bu kapsamda, Sayıştay eğitim yönetiminin temel hedefleri şunlardır:

  • Sayıştay Başkanlığı Stratejik Planında, Eylem Planında ve iş programlarında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda; mensupların mesleki bilgisini ve yetkinliğini arttırmak, insan kaynakları planlaması doğrultusunda personeli yetiştirmek.
  • Diğer kamu idarelerinde yürütülen eğitim faaliyetlerini destekleyerek kamu çalışanlarının görevlerini etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde mevzuata uygun olarak yürütebilmelerine katkı sağlamak.

 

Sayıştay tarafından düzenlenen eğitim programları; Sayıştay çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitimler, kamu idarelerine yönelik eğitimler, üniversite kariyer günleri ve uluslararası eğitimler şeklinde gerçekleştirilir.

  • Sayıştay, denetim görevinin etkin biçimde yerine getirilebilmesi ve denetimlerde güncel mevzuatın ve metodolojilerin uygulanabilmesi için Sayıştay denetçilerine sürekli eğitim yükümlülüğü getirmektedir. Buna göre, Sayıştay denetçileri her yıl en az 20 kredisi temel mesleki konulardan, 10 kredisi sektörel konulardan ve 10 kredisi destekleyici konulardan olmak üzere toplam 40 kredi/saat karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır. Eğitim programlarının verimliliği ve etkinliği eğiticilere ve katılımcılara uygulanan anketlerle ve eğitimlerden sonra çalışanların iş performanslarındaki değişikliklerin izlenmesi yoluyla alınan geri bildirimlerle ölçülür ve bu doğrultuda gerekli iyileştirme ve geliştirmeler yapılır. (https://www.sayistay.gov.tr/pages/139-hizmet-ici-egitimler)
  • Sayıştay yürüttüğü eğitim faaliyetleri ile kamu mali yönetim sisteminin iyi işleyişinde yol gösterici olarak dış paydaşlara fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Bu hedefe yönelik kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine, Sayıştay’ ın görev alanına giren konularda kamu idarelerine yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilir. Bu kapsamda, benzer nitelik taşıyan kamu idarelerini bir araya getirerek denetimlere ilişkin farkındalığın artırılması, tespit edilen ortak sorunların istişare edilmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanlığı ile imzalanan protokoller kapsamında geniş kapsamlı eğitim programları düzenlenmektedir. (https://www.sayistay.gov.tr/pages/136-kamu-idarelerine-yonelik-egitimler)
  • Üniversitelerin kariyer günleri kapsamında, Sayıştay’ da düzenlenen programlar vasıtasıyla başta Sayıştay denetimi ve yargısı ile Sayıştay denetçiliği olmak üzere çeşitli konularda üniversite öğrencileri gruplarına yönelik tanıtıcı programlar organize edilmektedir. (https://www.sayistay.gov.tr/pages/230-universite-kariyer-gunleri)
  • Sayıştay üyesi olduğu uluslararası kuruluşların yürüttüğü programlar ve ikili işbirliği faaliyetleri kapsamında çeşitli alanlarda uluslararası eğitim faaliyetleri organize etmektedir. (https://www.sayistay.gov.tr/pages/98-diger-sayistaylara-yonelik-kapasite-gelist)