Kamuoyu Duyurusu

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri gereğince yürütülen 2020 yılı denetimleri sonucunda;

Genel Uygunluk Bildirimi, Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu, Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ve kamu idarelerine ilişkin 194 adet Sayıştay denetim raporu TBMM’ye sunulmuştur.

Kamu idarelerine ilişkin 194 adet Sayıştay denetim raporu ayrıca ilgili kamu idarelerine; Genel Uygunluk Bildirimi, Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ile Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına; Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu da İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmiştir.

Mahalli idarelere ilişkin olarak 171 adet belediye ve bağlı idare, 9 adet il özel idaresi ve 32 adet mahalli idare şirketi olmak üzere toplam 212 adet Sayıştay denetim raporu meclislerinde görüşülmek üzere ilgili kamu idarelerine ve 7 adet yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına ilişkin Sayıştay denetim raporu da İçişleri Bakanlığı ile ilgili valiliklere gönderilmiştir.

Kamu işletmelerine ilişkin olarak düzenlenen 95 adet yıllık denetim raporu, mevzuatı çerçevesinde TBMM’ye sunulacak ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kamu idarelerine gönderilecektir.

Sayıştay tarafından hazırlanan denetim raporları, TBMM’ye sunulduktan ve ilgili kamu idarelerine gönderildikten sonra kamuoyuna duyurulmaktadır. Bu kapsamda Genel Uygunluk Bildirimi, Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu ve Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ile kamu idarelerine ilişkin 413 adet Sayıştay denetim raporu, Sayıştay Başkanlığı web sitesinde yayımlanmıştır. 

2020 yılı hesaplarına ilişkin yargılamaya esas raporlar, 6085 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde hüküm tesis edilmek üzere Sayıştay dairelerine sunulacak olup, düzenlenecek ilamlar ilgililerine tebliğ edilecektir. Ayrıca yargılama süreci sonunda verilen kararlar mevzuat çerçevesinde Sayıştay Başkanlığı web sitesinde yayımlanmak suretiyle tüm ilgililerin erişimine açılacaktır.

Yukarıda zikredilen raporlar dışında, siyasi partilerin mali denetimleri sonucu düzenlenen raporlar ise hüküm tesis edilmek üzere bu konuda yetkili makam olan Anayasa Mahkemesine gönderilmekte olup Yüksek Mahkemenin siyasi partilerin mali denetimine ilişkin kararları Resmi Gazetede yayımlanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.