Kamuoyu Duyurusu

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri gereğince yürütülen 2019 yılı denetimleri tamamlanmıştır.

  2019 Yılı denetimleri sonucunda aşağıda belirtilen raporlar hazırlanmıştır.
   
  • 2019 Yılı Genel Uygunluk Bildirimi,
  • 2019 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu,
  • 2019 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu,
  • 2019 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu,
  • 2019 Yılı Kamu İdarelerine İlişkin Sayıştay Denetim Raporları (395 Adet),
  • 2019 Yılı Kamu İşletmeleri Denetim Raporları (81 Adet),
  • 2019 Yılı Kamu İşletmeleri Genel Raporu,
  • 2019 Yılı Yargılamaya Esas Raporlar ve
  • Siyasi Partilerin Mali Denetim Raporları
   
  Bu raporlardan Genel Uygunluk Bildirimi, Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu, Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ve kamu idarelerine ilişkin 190 adet Sayıştay denetim raporu TBMM’ye sunulmuştur.

  Kamu idarelerine ilişkin 190 adet Sayıştay denetim raporu ayrıca ilgili kamu idarelerine; Genel Uygunluk Bildirimi, Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ile Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına; Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu da İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmiştir.

  Mahalli idarelere ilişkin olarak 149 adet belediye ve bağlı idare, 8 adet il özel idaresi ve 25 adet mahalli idare şirketi ve birliği olmak üzere toplam 182 adet Sayıştay denetim raporu meclislerinde görüşülmek üzere ilgili kamu idarelerine ve 23 adet yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına ilişkin Sayıştay denetim raporu da İçişleri Bakanlığı ile ilgili valiliklere gönderilecektir.

  Kamu işletmelerinin denetimi sonucunda düzenlenen 81 adet yıllık denetim raporu da, mevzuatı çerçevesinde TBMM’ye sunulacak ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kamu idarelerine gönderilecektir.

  Sayıştay tarafından hazırlanan denetim raporları, TBMM’ye sunulduktan ve ilgili kamu idarelerine gönderildikten sonra kamuoyuna duyurulmaktadır. Bu kapsamda Genel Uygunluk Bildirimi, Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu ve Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ile kamu idarelerine ilişkin 190 adet Sayıştay denetim raporu, Sayıştay Başkanlığı web sitesinde yayımlanmış olup, diğer raporlar ise süreçleri tamamlandıkça aynı şekilde kamuoyuna duyurulacaktır.

  2019 Yılı hesaplarına ilişkin yargılamaya esas raporlar, 6085 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde hüküm tesis edilmek üzere Sayıştay yargılama dairelerine sunulacak olup, düzenlenecek ilamlar, ilgililerine tebliğ edilecektir. Ayrıca yargılama süreci sonunda verilen kararlar mevzuat çerçevesinde Sayıştay Başkanlığı web sitesinde yayımlanmak suretiyle tüm ilgililerin erişimine açılacaktır.

  Siyasi partilerin mali denetimleri sonucu düzenlenen raporlar ise hüküm tesis edilmek üzere bu konuda yetkili makam olan Anayasa Mahkemesine gönderilmekte olup Yüksek Mahkemenin siyasi partilerin mali denetimine ilişkin kararları Resmi Gazetede yayımlanmaktadır.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.